Afvalverwerking

Recycling
Wij nemen diverse afvalstromen zoals puin, (teerhoudend) asfalt, slakken, spoorballast, hout, dakafval, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, groenafval en grond in. Wij hebben hiervoor ruimte op ons recyclingbedrijf. Het ingekomen afval wordt ingewogen op de weegbrug en geregistreerd. Hiervoor hanteren we een acceptatiereglement waar het afval aan moet voldoen. Na goedkeuring worden de vrachten geaccepteerd en gesorteerd in diverse deelstromen. Het merendeel van het afval wordt op onze locatie op het Groot Verlaat bewerkt en geschikt gemaakt voor hergebruik. Van steenachtige fracties worden gecertificeerde bouwstoffen gemaakt. Groenafval wordt gesorteerd en geschikt gemaakt voor compostering of biomassa. Afvalstoffen welke wij zelf niet kunnen hergebruiken, worden afgevoerd naar erkende verwerkers.

Bedrijven
Om afval te kunnen storten is een afvalstroomnummer nodig. Deze is bij ons verkrijgbaar. Doe dit ruim voor aanvang van de werkzaamheden, dit voorkomt stagnatie in de uitvoering. Het afvalstroomnummer moet namelijk vermeld worden op het begeleidingsformulier welke wettelijk verplicht is bij het transport van alle afvalstromen. Wij kunnen de begeleidingsformulieren verzorgen. Zonder een volledig ingevuld begeleidingsformulier mogen wij afval niet accepteren.

Particulieren
U kunt zich melden bij onze weegbrug. Na goedkeuring van de vracht krijgt u instructies. Let op, wij nemen geen chemisch afval, asbest(gelijkend) materiaal, autobanden, huishoudelijk afval (etensresten) en witgoed in. Betalingen gaan via pin.

Behalve het storten van afval is onze recycling ook geopend voor het halen van een kar met zand, verschillende soorten freesasfalt, grind, grond en beton. Deze producten vormen de basis voor al uw grond-, bestratings- of bouwwerkzaamheden.
De recycling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00-15.45 uur (pauzetijden 09.30-09.45 en 12.30-13.00) en op zaterdag van 08.00-12.00 uur.